IFBB NORWAY

NKF - NORGES KROPPSBYGGER- OG FITNESSFORBUND

The Norwegian Bodybuilder & Fitness Federation

LOVVERK

for Norges Kroppsbygger & Fitnessforbund

 

Innhold:

 

 

------

 

KAPPITEL 7: DOPING

 

§7-1 (Forbud mot doping)

Det er forbudt for idrettsutøver rettstridig å bruke midler eller metoder som direkte eller indirekte er egnet til å øke prestasjonsdyktigheten på en kunstig måte (doping). Det er forbudt for en idrettsutøver rettstridig å bruke midler og metoder som fremgår av IOC (Internasjonale Olympiske Komité) forbudsliste.

 

Det er forbudt for idrettsutøver å bruke midler eller metoder i den hensikt å skjule bruk av dopingmiddel eller metode.

 

Det er forbudt for idrettsutøver å innføre, erverve, overdra eller være i besittelse av middel som nevnt i første ledd, når dette er egnet til å skade idretten eller dens anseelse.

 

§7-2 (Dopingkontroll mv.)

Dopingkontroll kan foretas på enhver idrettsutøver som er medlem av NKF. Styret kan pålegge en klubb å sette som betingelse for internasjonale representasjon at deltakeren fremstiller seg til kontroll på et tidspunkt som bestemmes av NF i samarbeid med klubbene.

 

Plikten å underkaste seg dopingkontroll gjelder også kroppsbyggere og fitnessutøvere som oppholder seg og trener/konkurrerer i utlandet. Kontroller på norske kroppsbyggere eller fitnessutøvere som oppholder seg og trener/konkurrerer i utlandet kan også bli foretatt av andre idrettsmyndigheter etter nærmere avtale med NKF eller hvor det følger av internasjonale regler. Alle som deltar på stevner eller idrettsarrangementer som arrangeres av et organisasjonsledd innen NKF, plikter å underkaste seg dopingkontroll. Dette gjelder uavhengig av arrangementet har karakter av trening eller konkurransevirksomhet.

 

Arrangøren skal i innbydelse til arrangement med utenlandsk deltaker eller annen deltaker som ikke er medlem av NKF gjøre oppmerksom på at alle deltakere plikter til å underkaste seg dopingkontroll. Det skal samtidig gjøres oppmerksom på at utøveren vil bli diskvalifisert fra deltakelse fra arrangementet og at de oppnådde resultater vil bli annullert i tilfelle positiv dopingprøve. Arrangøren plikter også å gi informasjon i nasjonal terminliste om at deltakere som ikke er medlem av NKF som følge av deltakelsen plikter å underkaste seg dopingkontroll.

 

Slik informasjon sal også inneholde opplysninger om at den det gjelder vil bli diskvalifisert fra deltakelse i arrangementet og at de oppnådde resultater vil bli annullert i tilfelle positiv prøve, samt at utøveren kan bli straffet etter NKF’s dopingregler om han/hun blir funnet skyldig. At informasjomn som nevnt ikke er blitt gitt, er ikke til hinder for at utøveren kan underkastes dopingprøve, diskvalifiseres, få sitt resultat annullert og bli straffet. Utlendeing og norsk utver som ikke er tilsluttet NKF kan også som vilkår for deltakelse bli avkrevet tilsagn om at han/hun er villige til underkaste seg dopingkontroll og for norsk deltakers vedkommende også NKF’s straffebestemmelser.

 

§7-3 (Unnlatelse av å møte til dopingkontroll)

Unnlatelse av å møte til pålagt dopingkontroll blir vurdert på samme måte som om det var avlagt positiv prøve med mindre det foreligger gyldig frafall. Det samme gjelder forsøk på å unndra seg dopingkontroll på annen måte.

 

Den som på en eller annen måte forfalsker eller ødelegger prøven i den hensikt å unndra seg kontroll, blir vurdert på samme måte som om det var avlagt positiv prøve. Det samme gjelder den som på annen måte bevirker at prøven ikke kan bli analysert.

 

Hvis utøveren ikke er medlem av NKF, vil nektelse av å møte til pålagt kontroll uten gyldig forfall, jfr. Første ledd, automatisk medføre diskvalifikasjon fra arrangementer arrangert av NKF eller dets organisasjonsledd i to (2) år fra diskvalifikasjon fant sted.

 

§7-4 (Straff mv.)

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer reglene om doping straffes etter lov i kapittel 6. Når en positiv prøve er fastslått, har utøveren bevisbyrden for at uaktsomhet eller forsett ikke foreligger og for eventuell tvil om faktum.

Forsøk og medvirkning kan straffes, jfr. §6-4. Medvirkeren kan straffes selv om utøveren ikke kan straffes.

 

Straff etter kapittel 6 kan idømmes både sammen med og uavhengig av at det idømmes straff for overtredelse av dopingbestemmelsene.

 

Dopingsaker avgjøres alltid i første instans i NKF’s domsutvalg.