IFBB NORWAY

NBFF - NORGES BODYBUILDING- OG FITNESSFORBUND

The Norwegian Bodybuilding & Fitness Federation

Bli medlem i NKF's gruppe på Facebook her

LOVVERK

for Norges Kroppsbygger & Fitnessforbund

 

Innhold:

 

 

------

KAPITTEL 6: STRAFFEBESTEMMELSER MV.

 

§6-1 (Virkeområde. Forholdet til konkurranse)

Disse straffebestemmelsene gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd tilsluttet NKF. Bestemmelsene gjelder også for klubber, enkeltmedlemmer, utøvere, trenere og ledere. Straffebestemmelsene regulerer alle saker om straff.

 

Organisasjonsledd kan ikke ha egne straffebestemmelser, men kan ha egne konkurranse-bestemmelser som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelser. Slike regler kan ikke påberopes uten at de er gjort kjent.

 

§6-2 (Straffebelagte handlinger/unnlatelser)

Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd:

 

a) Bryter lover, vedtak, sikkerhetsforskrifter eller bestemmelser eller unnlater å etterkomme pålegg fra overordnet ledd

b) Begår økonomiske misligheter, utøver rettsstridig vold eller på annen måte opptrer uredelig eller uhøvisk

c) Betaler, lar betale, tar imot godtgjørelser eller inngår avtale om å ta imot godtgjørelse som er i strid med gjeldende bestemmelser

d) Gir usanne eller villedende opplysninger eller forklaringer

e) Arrangerer eller deltar i arrangement eller oppvisning med diskvalifisert eller ekskludert klubb eller medlem, eller deltar i idrettsrelatert virksomhet i land som NKF har vedtatt ikke å ha idrettslig samkvem med

f) Overtrer bestemmelsene i kapittel 7

g) Å nyte alkohol/rusmidler på anlegg eller garderobe for utøvere, ledere eller klubber

h) Eller på annen måte å opptre slik at det kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse

 

Ved vold eller andre alvorlige tilfeller av bråk og uorden i tilknytning til et kroppsbygger- og fitness arrangement kan klubber og andre organisasjonsledd som har ansvaret for eller deltar i arrangementet ilegges straff uavhengig om forholdet rammes av reglene foran og uten at det kan påvises skyld. Slik straff må være egnet til å forebygge liknende hendelser.

 

§6-3 (Villfarelse)

For å kunne straffedømme må det foreligge forsett eller uaktsomhet med unntak av de tilfeller som er beskrevet i §6-2 annet ledd.

 

En forutsetning for at organisasjonsledd kan straffes er at noen som har handlet for organisasjonsledd har utvist skyld.

 

Manglende kjennskap til straffebestemmelser eller konkurranseregler etter at disse er gjort i samsvar med §6-1, er ikke straffebefriende eller straffenedsettende.

 

§6-4 (Forsøk. Medvirkning)

Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan straffes mildere. Medvirkning rammes med mindre det motsatte er bestemt.

 

§6-5 (Straffer)

De straffene som kan idømmes er:

 

a) Irettesettelse

b) Bot som maksimalt kan lyde på kr.15.000,- for person og kr.50.000,- for organisasjonsledd

c) Tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv

d) Tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (diskvalifikasjon)

e) Tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon)

f) Tap av rett til å arrangere konkurranser og eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner

g) Tap av hedersbevisning

h) Tap av rett til å fungere som delegat på nasjonale og internasjonale stevner

 

Domsorganet kan i forbindelse med fastsettelsen av reaksjonen bestemme at den det gjelder utelukkes fra fremtidig deltakelse i nasjonale mesterskap og internasjonalt i enhver sammenheng.

 

I forbindelse med straff kan idømmes tap av premier/mesterskap/rekorder når den straffbare handling kan ha hatt innflytelse på det oppnådde resultat.

 

Straff etter bokstavene c) til h) kan idømmes for en begrenset tid eller for alltid. Går slik straff ut over ett år, skal den innrapporteres til NKF's domsutvalg som avgjør om straffen skal utvides til å omfatte andre organisasjonsledd.

 

Det kan gis betinget dom.

 

§6-6 (Foreldelse)

Fristen for foreldelse er 2 år. Den regnes fra den dag det straffbare forhold er opphørt. Foreldelsen avbrytes når en sak anmeldes til en domsmyndighet.

 

§6-7 (Saksbehandling)

Så vel enkeltperson som organisasjonsledd kan anmelde forgåelse, men bare organisasjonsledd har påtalerett, dvs. å kreve at en sak blir reist. Når anmeldelsen er godkjent av organisasjonsledd, skal den inngis skriftlig til forbundsstyret så snart som mulig. Den som mottar anmeldelsen må først vurdere om den er inngitt til riktig instans. I motsatt fall videresendes den til rette vedkommende med underretning til anmelderen.

 

Enhver sak skal avgjøres så snart som mulig. Domsinstansen skal påse at saken under forberedelsen ikke forsinkes ugrunnet, og kan i den forbindelse sette frister, avskjære bevis og foreta annen forberedende saksbehandling. Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort. Part har rett til å kreve muntlig forhandling, med mindre domsutvalget enstemmig finner at dette ikke er nødvendig.

 

Dersom det tas opp muntlig forklaring av parter eller vitner, skal partene varsles og ha rett til å være tilstede, eventuelt sammen med rådgiver. Både de bevis som foreligger i saken og som begge parter er gjort kjent med blir å legge til grunn for avgjørelsen. Enhver rimelig tvil skal komme anmeldte til gode.

 

Avgjørelsen skal begrunnes. Melding om avgjørelse sammen med begrunnelsen for denne skal sendes anmeldte i rekommandert brev. Samtidig skal underretning gis om frist for overprøving av avgjørelsen og om hvem kravet om overprøving skal rettes til.

 

§6-8 (Suspensjon)

Når det grunn til å anta at en person vil bli dømt til straff etter §6-5 første ledd bokstav c) ellr d) og særlige grunner taler for det, kan den domsmyndighet som behandler saken beslutte at den det gjelder suspenderes. Suspensjon kan besluttes for inntil to (2) måneder av gangen. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved endelig dom.

 

6-9 (Organisasjonsleddenes kompetanse)

Saker etter disse bestemmelser behandles av:

 

a) NKF's domsutvalg behandler alle saker fra NKF og klubber som ikke har valgt eget domsutvalg. NKF’s domsutvalg er ankeinstans for avgjørelser truffet av klubbenes domsutvalg. Saker vedrørende overtredelser av dopingreglene skal alltid behandles av NKF's domsutvalg som første instans.

b) NKF's apellutvalg som behandler saker hvor NKF's domsutvalg har fattet avgjørelse i første instans.

 

Organisasjonsledds dømmende organ kan bare avgjøre saker innenfor sitt område.

I saker som er særlig omfattende eller av stor prinsipiell betydning kan forbundsstyret forlange at en avgjørelse som er fattet av underordnede organisasjonsledd og domsorganer skal sendes NKF's domsutvalg til ny behandling og avgjørelse.

 

§6-10 (Overordnet organisasjonsledds kompetanse)

Overordnet organisasjonsledd kan pålegge et underordnet organisasjonsledd å ta en sak opp til behandling.

 

§6-11 (Overprøving)

Anmeldende organ og domfelte kan anke en avgjørelse til en høyere instans, jfr. §6-7.

 

Anken må fremsettes skriftelig og senest innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. Kravet fremsettes for den dominstans som har behandlet saken og sendes av denne sammen med sakens dokumenter til den instans som skal foreta overprøving.

 

En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt, skal avvises med mindre ankeinstansen finner at oversittelsen ikke bør legge den ankende til last, eller det av særlige grunner finnes rimelig at anken likevel blir prøvd.

 

Anken skal behandles så snart som mulig.

 

Ankeinstansen kan:

 

a) Avvise saken pga. formelle feil

b) Oppheve underinstansens avgjørelse, sende saken tilbake til ny behandling og gi retningslinjer for den nye behandling

c) Stadfeste den påklagde avgjørelsen

d) Avsi ny dom

 

§6-12 (Straffens ikrafttreden)

Dommen trer i kraft når saken er endelig avgjort.

 

§6-13 (Offentliggjørelse. Taushetsplikt)

Saker som behandles etter disse bestemmelsene skal vanligvis ikke offentliggjøres. Den instans som treffer avgjørelse i saken kan når særlige grunner foreligger vedta at avgjørelsen skal offentliggjøres og på hvilken måte dette skal skje. Styret kan gi regler om taushetsplikt.

 

Styret kan vedta offentliggjøring i saker hvor dette finnes påkravet av allmenne hensyn.

 

§6-14 (Gjenopptakelse)

Til fordel for den som er ilagt straff kan en sak som ellers er endelig avgjort av NKF's dømmende instanser, gjenopptas når det fremkommer opplysninger som man antar ville ha medført et annet resultat. Til skade for den som er frifunnet, kan en sak som ellers er endelig avgjort gjenopptas når det på grunn av egen tilståelse eller andre nye opplysninger eller bevis er overveiende sannsynlig at vedkommende er skyldig i en straffbar handling.

 

Begjæringen av gjenopptakelse sendes den instans som sist har avgjort saken. Blir begjæringen om gjenopptakelse avslått, kan den overprøves, unntatt for avslag behandlet av NKF’s appellutvalg.

 

Blir begjæringen om gjenopptakelse tatt til følge, bestemmer gjenopptakelsesinstansen hvordan saken videre skal behandles og kan selv avgjøre saken.

 

Bestemmelsene i §6-7 får anvendelse så langt det passer.

 

§6-12(Benådning)

Forbundsstyret kan etter søknad når særlige opplysninger taler for det, gi benådning.

 

 

HOVEDSPONSOR: