IFBB NORWAY

NBFF - NORGES BODYBUILDING- OG FITNESSFORBUND

The Norwegian Bodybuilding & Fitness Federation

Bli medlem i NKF's gruppe på Facebook her

LOVVERK

for Norges Kroppsbygger & Fitnessforbund

 

Innhold:

 

 

------

 

KAPITTEL 5: KLUBBER

 

§5-1 (Søknad om medlemskap)

Søknad om medlemskap i NKF sendes forbundsstyret. For at klubber skal opptas må det bruke NKF's lovnorm og være minimum 5 medlemmer. Alle som innehar (styre)verv i en klubb må være medlem av NKF og ha betalt kontingent.

 

Forbundsstyret treffer avgjørelser om opptak og godkjenning av navn.

 

§5-2 (Tap av medlemskap og gjenopptagelse)

Om en klubb grovt misligholder sine medlemsforpliktelser kan forbundsstyret, etter å ha varslet klubben og latt den få anledning til å uttale seg, beslutte at klubben mister sitt medlemskap i forbundet. Likeledes kan forbundsstyret på samme grunnlag beslutte at det enkelte medlemmet mister sitt medlemskap.

 

Klubb som strykes kan etter søknad opptas igjen. Klubb som tidligere er strøket på grunn av samme forhold, kan av forbundsstyret ilegges inntil ett år karantene for gjenopptagelse.

 

Medlemskap i klubb kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftelig og får virkning når den er mottatt. Ved annengangs-innmelding kan medlemmet ilegges 18 måneders karantene av forbundsstyret.

 

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontigent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontigent er betalt.

 

Eksklusjon skjer i henhold til straffebestemmelsene i kapittel 6.

 

§5-3 (Representasjonsrett)

Nyinnmeldte klubb får representasjonsrett i andre organisasjonsledd når det har vært medlem av NKF i tre måneder og de pålagte forpliktelser er oppfylt. Klubben har da representasjonsrett etter det antall medlemmer som kan dokumenteres etter tre måneder.

 

§5-4 (Formål)

Klubber skal ha til formål å drive kroppsbygger- og fitnesssporten.

 

§5-5 (Lover)

Klubbene skal ha lover som er godkjent av forbundsstyret, jfr. §1-6 og §2-15, og som ikke er i strid med NKF's lov og lovnorm.

 

Klubben skal følge NKF's lov og de bestemmelser og vedtak som fattes av overordnet myndighet.

 

§5-6 (Medlemskap i klubb)

Ingen kan tas opp som medlem av klubb før de økonomiske forpliktelsene til eventuelle andre idrettsklubber er ordnet. I tilfelle tvist avgjør forbundsstyret om søkeren kan tas opp. Styrets avgjørelse kan innankes for appellutvalget innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt. Medlemskap i klubb er først gyldig og regnes fra den dag kontigenten er betalt.

 

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet klubben i minst 1 måned og ha betalt kontigent. For øvrig gjelder reglene i §2-5.

 

Overgang til ny klubb kan skje uten karantene i januar og februar. Overgang i resten av perioden ilegges karantene på 3 måneder.

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR KLUBBNAVN

 

 

  • § K1. Alle navn som ikke strider mot disse retningslinjene er tillatt som navn på klubber opptatt som medlem i NKF.
  • § K2. Navn som ikke er tillatt:
  • § K2.1 Navn som allerede er i bruk av klubb tilsluttet NKF
  • § K2.2 Navn på avdøde eller nå-levende personer.
  • § K2.3 Fylkes- eller landsdelsnavn. Med landsdel forstås her en større del av eller et område lik eller større enn fylket der klubben hører hjemme.
  • § K2.4 Sjikanerende, diskriminerende og blasfemiske navn.
  • § K2.5 Utenlandske navn når navnet ikke har noe direkte tilknytning til idretten som klubben skal drive, eller til nasjonalt eller etnisk bakgrunn til klubbens medlemmer.
  • § K3. Godkjenning av navn foretas av forbundsstyr

 

 

 

 

HOVEDSPONSOR: