IFBB NORWAY

NBFF - NORGES BODYBUILDING- OG FITNESSFORBUND

The Norwegian Bodybuilding & Fitness Federation

Bli medlem i NKF's gruppe på Facebook her

KAPITTEL 4: FORBUNDSSTYRET MV.

 

§4-1 (Forbundsstyrets myndighet)

Forbundsstyret er norsk kroppsbygger- og fitnessportens høyeste myndighet mellom forbundstingene. Forbundsstyret har det overordnede ansvar for allmenn idrettspolitikk og andre felles oppgaver nasjonalt og internasjonalt.

 

§4-2 (Sammensetning. Vedtaksførhet)

Forbundsstyret består av president, vise-president, sekretær, kasserer (medlems- og økonomiansvarlig) og 3 styremedlemmer. Leder av dommerkomiteen kan innkalles til styremøter ved behov.

 

Styremøter er vedtaksføre når et flertall av medlemmene møter.

 

Presidenten eller den/de forbundsstyret gir fullmakt til, representerer og tegner NKF.

 

4-3 (Innkalling)

Presidenten innkaller til styremøter som skal holdes minst 4 ganger om året. Styremøter skal dessuten holdes når minst 3 av styrets medlemmer krever det.

 

§4-4 (Forbundsstyrets oppgaver)

Forbundsstyret skal blant annet:

 

a) Iverksette forbundstingets vedtak

b) Besørge den alminnelige forvaltning

c) Vedta lovnormer

d) Godkjenne samtlige organisasjonsledds lover

e) Utarbeide beretning og legge frem reviderte regnskap samt tilrettelegge alle saker for forbundstinget

f) Behandle søknader om medlemskap og godkjenne nye klubbens navn

g) Vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon

h) Hvor det er ønskelig, forlange innsendt regnskapet, medlemsprotokoller mv. fra klubbene til gjennomgåelse

i) Forby nasjonal/internasjonal representasjon eller nasjonal/internasjonale arrangement som vil være uheldig av hensyn til landets og idrettens interesser

j) Oppnevne utvalg etter behov, samt utarbeide instruks for disse

k) Påse at lover og bestemmelse overholdes

 

§4-5 (Utvalg og komiteer)

Forbundets faste/midlertidige utvalg, det vil si doms- og appellutvalg, arbeider etter instruks og retningslinjer vedtatt av forbundsstyret.

HOVEDSPONSOR: