IFBB NORWAY

NBFF - NORGES BODYBUILDING- OG FITNESSFORBUND

The Norwegian Bodybuilding & Fitness Federation

Bli medlem i NKF's gruppe på Facebook her

LOVVERK

for Norges Kroppsbygger & Fitnessforbund

 

Innhold:

 

 

------

 

KAPITTEL 3: FORBUNDSTINGET

 

§3-1 (Norges Kroppsbyggerforbunds høyeste myndighet)

Forbundstinget er Norges Kroppsbyggerforbunds høyeste myndighet og holdes hvert år i februar/mars.

 

§3-2 (Representasjon)

På forbundstinget møter med stemmerett:

 

a) Forbundsstyret

b) Representanter fra klubbene med antall stemmer etter følgende antall medlemmer pr. 31.12 foregående år:

 

5-9 medlemmer gir 1 stemmeberettiget,

10-19 medlemmer gir 2 stemmeberettigede,

20-39 medlemmer gir 3 stemmeberettigede,

40-59 medlemmer gir 4 stemmeberettigede,

og så videre

 

Det skal på forbundstinget benyttes en reisefordelingskasse for gyldige representanter med stemmerett. Dekning for reisen etter rimeligste reisemåte legges til grunn.

 

§3-3 (Innkalling)

Innkalling til ordinært forbundsting sendes ut av forbundsstyret innen 1 måned før tinget holdes. Fullstendig saksliste med forslag må av forbundsstyret være sendt ut senest innen 2 uker før forbundstinget holdes.

 

§3-4 (Forbundstingets oppgaver)

Forbundstinget skal:

 

a) Godkjenne de fremmøtte representantene

b) Godkjenne saksliste og forretningsorden

c) Velge dirigent(er) og sekretær(er) samt 2 representanter til å undertegne protokollen

d) Behandle beretning for NKF

e) Behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for NKF

f) Behandle kommende års budsjett

g) Vedta endringer i NKF's lov

h) Fastsette medlemskontigent

i) Behandle innkomne forslag og saker

j) Foreta følgende valg: gruppe 1 og 2 annenhvert år:

Gruppe 1: President, Sekretær og Styremedlem 1

Gruppe 2: Vise-president, Kasserer, Styremedlem 2 og Styremedlem 3

 

Foreta følgende valg:

- Domsutvalg bestående av leder og to medlemmer

- Apellutvalg bestående av leder og to medlemmer

- Dommerkomité bestående av leder og to medlemmer

- Valgkomité for neste Forbundsting bestående av to medlemmer

 

§3-5 (Ekstraordinært forbundsting)

Ekstraordinært forbundsting innkalles av forbundsstyret med minst 2 ukers varsel etter:

 

a) Vedtak av forbundsting

b) Enstemmig vedtatt av forbundsting

c) Krav fra minst 2/3 av klubbene

 

Ekstraordinært forbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget.

 

§3-6 (Ledermøte)

Etter forbundstinget kan det holdes et fellesmøte for forbundsstyret og ledere for utvalg og komiteer. Ved lederens forfall møter et komitemedlem.

 

Fellesmøtet innkalles av forbundsstyret med 14 dagers varsel. Representantenes reise- og utgifter betales av NKF etter satser fastsatt av forbundsstyret.

 

I den utstrekning forbundsstyret finner det aktuelt, innkalles det forøvrig til møter i perioden mellom forbundstingene.

 

 

 

 

 

HOVEDSPONSOR: