IFBB NORWAY

NBFF - NORGES BODYBUILDING- OG FITNESSFORBUND

The Norwegian Bodybuilding & Fitness Federation

Bli medlem i NKF's gruppe på Facebook her

LOVVERK

for Norges Kroppsbygger & Fitnessforbund

 

Innhold:

 

 

------

KAPITTEL 2: FELLESBESTEMMELSER FOR SAMTLIGE ORGANISASJONSLEDD

 

§2-1 (Virkeområde)

Bestemmelsene i dette kapitlet kan ikke fravirkes med mindre annet er bestemt i NKF's lov. Dette gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i det enkelte organisasjonsleddets eget regelverk.

 

§2-2 (NKF og organisasjonsledd som overordnet myndighet)

Organisasjonsledd tilsluttet NKF skal overholde NKF's lover og bestemmelser. De plikter også å vedta lover som pålegger sine medlemmer det samme.

 

Organisasjonsledd plikter på overordnet idrettsmyndighets forlangende å utlevere regnskaper, protokoller, korrespondanse, bilag mv.

 

§2-3 (Høyeste myndighet)

Forbundstinget er organisasjonsleddets høyeste myndighet. Mellom Forbundstinget er forbundsstyret høyeste myndighet.

 

§2-4 (Kjønnsfordeling)

Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styrer, råd og utvalg i NKF og NKF's klubber skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn.

 

§2-5 (Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett)

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 18 år, med mindre forbundsstyret bestemmer noe annet. Representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært medlem av representasjonsberettiget klubb i minst 1 måned og må ikke skylde kontigent.

 

Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker, med mindre forbundsstyret gir dispensa-

sjon. Møteberettiget komitè- og utvalgsmedlem uten stemmerett, har tale- og forslagsrett i saker som ligger innefor komiteens eller utvalgets arbeidsområder.

 

§2-6 (Refusjon av utgifter. Honorarer)

Tillitsvalgt som deltar på forbundstinget kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tap av arbeids-fortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta et rimelig honorar eller lønn for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøresle etter forrige punktum skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

Organisasjonsleddets styre kan bestemme hvem som er berettiget. Forbundstinget kan nekte å godkjenne beløp som gjelder honorarer, lønn eller tapt arbeidsfortjeneste, i den utstrekning beløpet overstiger det som alle forhold tatt i betraktning kan bedømmes som rimelig.

 

§2-7 (Inhabilitet)

En person i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe avgjørelse:

 

a) Når vedkommende selv er part i saken

b) Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) Når vedkommende er eller har vært gift med eller forlovet eller samboer med en part

d) Når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

 

Likeså er en person inhabil når andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om innhabilitetsspørsmålet er reist av noen part. Innhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.

 

Innhabilitetsreglene får ikke anvendes dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

 

Med part menes i denne bestemmelsen person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken direkte gjelder.

 

§2-8 (Innkallingsfrister)

Ting/årsmøter innkalles med følgende frister:

 

NKF: Minst 1 måned.

Klubb: Minst 3 uker.

 

Frist for innsending av forslag må settes slik at utsending av fullstendig saksliste med forslag kan finne sted innen følgende frister:

 

NKF: Minst 2 uker.

Klubb: Minst 1 uke.

 

Forslag skal sendes innen rimelig tid før fristen i annet ledd.

 

Innkalling til forbundsting skal sendes alle klubber tilsluttet NKF. Klubbene forplikter seg til å informere sine medlemmer. Innkalling til den enkelte klubbens årsmøte skal skje fra klubben på forsvarlig måte.

 

Innkalling til ekstraordinært forbundsting skal skje med minst 2 ukers varsel og sakslisten skal følge vedlagt.

 

§2-9 (Vedtaksførhet)

Lovlig innkalt forbundsting eller årsmøte i klubb er vedtaksført med det antall godkjente representanter/medlemmer som møter. Vedtak skjer ved 2/3 flertall. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. På ting eller møter kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den utsendte sakliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte vedtar det.

 

§2-10 (Dirgent/Sekretær)

Ting og årsmøte ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent(ene) eller den (de) valgte sekretær(er) behøver å være valgt(e) representant(er).

 

§2-11 (Stemmegivningen)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§2-12 (Overordnet organisasjonsledds kompetanse mv.)

Overordnet organisasjonsledd kan innkalle til ekstraordinære ting eller møter i underordnede organisasjonsledd hvor det er tvingende nødvendig.

 

Et slikt ekstraordinært årsmøte/ting innkalles med minst 14 dagers varsel og kan bare behandle den eller de saker som kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

 

Overordnet organisasjonsledd kan der det er tvingende nødvendig overta administrasjonen av underordnet ledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv.

 

§2-13 (Styret og arbeidsutvalgs kompetanse. Vedtaksførhet mv.)

Styret og arbeidsutvalg i organisasjonsledd er vedtaksføre når et flertall av medlemmene møter. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

Ethvert organisasjonsledd forpliktes ved sitt styre. For klubber med gruppestyrer vil det si hovedstyret.

 

§2-14 (Utmelding)

Medlemskap i NKF kan sies opp ved å sende utmelding til forbundsstyret. Underretning om at klubber skal meldes ut av NKF skal sendes til forbundsstyret.

 

§2-15 (Lovendring)

Endring i klubbs lov kan bare foretas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Lovendringer må sendes til forbundsstyret til godkjennelse.

 

Endring i NKF's lov kan bare foretas av ordinært eller ekstraordinært forbundsting etter å ha vært oppført på den utsendte sakslisten. Endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringer av §2-16 krever 3/4 av de avgitte stemmer.

 

 

§2-16 (Oppløsning mv.)

Forslag om oppløsning av klubb må først behandles på klubbens årsmøte. For at oppløsning skal skje må det vedtas med 2/3 flertall. Ved oppløsning eller annet opphør av organisasjonsledd, tilfaller organisasjonsleddets midler til NKF eller formål godkjent av forbundsstyret. Underretning om at klubb skal oppløses, skal sendes til forbundsstyret 14 dager før klubben holder sitt møte til behandling av saken.

 

Forbundsstyret kan oppløse klubber dersom klubben får kun 3 eller færre medlemmer.

 

Sammenslutning anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jfr. §2-15.

 

Forslag om oppløsning av NKF kan bare behandles på ordinært forbundsting etter å ha vært ført opp på sakslisten. Blir forslaget vedtatt med minst 3/4 flertall, innkalles til ekstraordinært forbundsting som avvikles 3 til 6 måneder senere. Blir vedtaket stadfestet av det ekstraordinære forbundsting med minst 3/4 flertall, er NKF besluttet oppløst. Dette forbundsting beslutter samtidig disponeringen av NKF's midler. Midlene må bare brukes til idrettslige formål.

 

 

§2-17 (Selvdømme)

Tvister med tilknytning til NKF og underliggende organisasjonsledd skal med endelig virkning løses innen organisasjonens styrende og dømmende organer.

 

 

HOVEDSPONSOR: